SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA organizatorja potovanj Irena Potočar s.p. s POSEBNIMI POGOJI za POTOVANJA Z AVTODOMI

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje s posebnimi pogoji za potovanja z avtodomi (v nadaljevanju Splošni pogoji) so sestavni del pogodbe oz. prijavnega dokumenta, ki ga skleneta Irena Potočar s.p. (v nadaljevanju Organizator potovanja) in potnik (v nadaljevanju potnik), ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Organizator potovanja.
V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani www.camping-potocar.si.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Organizatorja potovanja in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji.

II. CENE

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa.
Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Organizator potovanja pa potniku povrne vplačani znesek.
Organizator potovanja lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete navedbe v programu potovanja, kot tudi organizacija in spremstvo potovanja ter DDV.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (prehrana, cestnine, parkirnine, gorivo za vozilo, dodatni izleti, ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.
Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa, če ni na programu določeno drugače.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku organizatorja potovanja v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PRIJAVA

Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira Organizator potovanja, prijavi v poslovalnici Organizatorja potovanja, na naslovu Meniška vas 47, 8350 Dolenjske Toplice, po elektronski pošti ali po telefonu. Ob prijavi skleneta Organizator potovanja in potnik pogodbo oz. prijavni dokument, za kar se šteje tudi elektronska korespondenca, ki velja kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program oziroma Organizator potovanja. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča in s strani Organizatorja potovanja dokončno potrjena s plačilom akontacije. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka Splošnih pogojev).
Organizator potovanja potnika ob prijavi seznani s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.camping-potocar.si in jih na ta način potnik v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Organizatorja potovanj.

VI. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni organizatorja potovanja ali nakaže določen znesek na poslovni račun Organizatorja potovanja.

Potnik ob prijavi plača akontacijo, preostali del pa najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in Organizator potovanja ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Pravočasno in pravilno plačana akontacija jamči potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju.
Akontacija po zakonu o obligacijskih razmerjih pomeni znamenje, da je pogodba sklenjena.

VII. RIZIKO ODPOVEDI POTOVANJA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, oziroma potovanje, lahko riziko odpovedi potovanja zavaruje pri izbrani zavarovalnici.

VIII. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA POTOVANJA

Organizator potovanja si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število avtodomov oziroma potnikov.

Organizator potovanja si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.

Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi izrednih okoliščin (npr. izredno slabi vremenski pogoji, naravne nesreče, negotov položaj v državi, kamor je organizirano potovanje, ipd.). O spremembi programa bo Organizator potovanja potnika obvestil takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedel razloge za spremembo.

Organizator potovanja ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potovanjem. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na dane možnosti.

V primeru, da Organizator potovanja odpove program, ima potnik pravico do povračila že vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila nastalih stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom, stroškov vinjet za ceste in trajektnih prevozov, ipd..

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Organizator potovanja potnike nemudoma obvesti.

IX. POTNIKOVA ODPOVED – ODSTOPNA PRAVICA

Ob ustni odpovedi programa mora potnik poslati tudi še pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne posreduje, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

S plačilom akontacije je dogovorjena pravica odstopiti od pogodbe. S plačilom akontacije se šteje akontacija za odstopnino in lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe. Če odstopi stranka, ki je akontacijo dala, jo izgubi, če odstopi stranka, ki je akontacijo prejela, pa mora akontacijo vrniti. S plačilom akontacije se stranki dogovorita ustanoviti odstopno pravico.

V primeru, da potnik odpove potovanje zadnji hip (7 dni pred odhodom ali na dan odhoda), Organizator zadrži celoten znesek plačanega aranžmaja.

Organizator potovanja v primeru odpovedi potovanja v zadnjem hipu (7 dni pred odhodom ali na dan odhoda) zaradi višje sile (bolezni, smrti potnika ali ožjih družinskih članov, hujše okvare vozila, s katerim potuje) potniku povrne ceno že plačanega programa znižano za višino plačane akontacije ob prijavi. V takšnem primeru odpoved potovanja zaradi višje sile, mora potnik predložiti ustrezno zdravniško dokazilo, v primeru okvare vozila pa račun o izvedenem popravilu.

Med potovanjem lahko potnik prekine program na lastno željo s pisno izjavo spremljevalcu oz. organizatorju potovanja.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom odstopi od nadaljnjega programa potovanja, ni upravičen do povračila stroškov oziroma do vračila zneska plačanega aranžmaja.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji brez dogovora z vodjo potovanja oz. organizatorjem potovanja spremeni program oziroma ne potuje po programu, se šteje, da je potnik odstopil od potovanja in na ta način prekinil potovanje na lastno željo. V tem primeru je potnik odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

X. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

Organizator potovanja ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje od organizatorja prejetih informacij.
Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.
Šteje se, da organizator potovanja prodaja ali posreduje tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.

XI. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Organizatorja potovanja. V primeru dogovora o plačilu z nakazilom na poslovni račun, je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena oziroma prijava ni potrjena.
V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je prejel pisno potrditev Organizatorja potovanja.

XII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na spletni strani Organizatorja potovanja.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program Organizatorju potovanja prek interneta oz. ko je prejel pisno potrditev Organizatorja potovanja.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

XIII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Organizatorja potovanja bolj kot navedbe v programu.
V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Cene, fotografije in reklamni material na prospektih ali na internetu so informativne narave, zato Organizator potovanja ne jamči za popolnost in točnost podatkov.
Na same objavljene informacije s strani drugih ponudnikov navedenih v programih Organizator potovanja nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XIV. OBVESTILO PRED ODHODOM
Za vse programe potnik najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.
Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno, po elektronski pošti ali po telefonu, sicer bo Organizator potovanja domneval, da je obvestilo prejel.
Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov podanih ob prijavi, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

XV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve.
Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.
Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Organizator potovanja le-te vsebinsko ne obravnava.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Organizator potovanja reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo nastanitvenega obrata, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je omejena z višino vplačanega aranžmaja.
Organizator potovanja je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.
Organizator potovanja ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem.

XVI. UPORABA PODATKOV

Organizator potovanja vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da potnik s podano prijavo in v njej navedenimi podatki pristaja na uporabo teh podatkov za namene neposrednega komuniciranja pred in po izvedbi programa in o obveščanju o ostali ponudbi Organizatorja potovanja.
Šteje se, da potnik s podano prijavo soglaša z objavo slikovnega gradiva s potovanj na spletnih straneh in v tiskanih publikacijah Organizatorja potovanj. V kolikor potnik tega ne želi, mora to navesti ob prijavi na program.

XVII. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Potni dokumenti morajo biti ustrezno veljavni tudi za vozilo, s katerim potuje, oziroma hišne ljubljenčke, če le-ti potujejo z njim.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Organizator potovanja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Organizator potovanja tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum organizator potovanja, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) ali prijavnih postopkov v namestitvenih objektih, je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove,
glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika Organizatorja potovanja.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega aranžmaja.

XIX. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.
Cepljenja in zdravniški pregledi so obvezni tudi za hišne ljubljenčke.
Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
V primeru, da so v programu navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
Organizator potovanja ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XX. POSEBNI POGOJI ZA POTOVANJA Z AVTODOMI

Potovanja z avtodomi (bivalnimi vozili), se potniki udeležujejo na lastno odgovornost, saj potujejo z lastnim ali izposojenim avtodomom, ki ga sami tudi upravljajo (vozijo) in se morajo pri tem zavedati določenega tveganja, ki ga prinaša takšno potovanje. Taka tveganja na potovanju vključujejo morebitne prometne nesreče, poškodbe, bolezen ali smrt, poškodbe vozila ali okvara le-tega.
Potnik mora biti v primerni psiho fizični kondiciji in ob prijavi potrjuje, da nima zdravstvenih, psihičnih ali fizičnih zadržkov.
Potniki morajo imeti pred začetkom potovanja urejeno ustrezno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (Coris, ipd.), ki pokriva stroške zdravljenja v tujini, prevoz ponesrečenca ali bolnika v domovino, … Priporočljivo je imeti avtomobilsko zavarovanje z asistenco (pomoč na cesti).
V primeru prometne nesreče, poškodbe vozila, okvare vozila, poškodbe, bolezni ali smrti potnika in pri tem potnik nima sklenjenih ustreznih zavarovanj, Organizator potovanja ne nosi nikakršne odgovornosti.
Poleg veljavnih osebnih dokumentov, veljavnega prometnega dovoljenja, mora imeti potnik v državah, kjer se to posebej zahteva, tudi potrdilo o vožnji tujega vozila, zeleno karto in mednarodno vozniško dovoljenje.
Potovanje z avtodomi (bivalnimi vozili) poteka v neformalni koloni, kar pomeni, da morajo potniki, ki upravljajo vozilo (vozniki), spoštovati in upoštevati cestno prometne predpise posamezne države. Voznik se mora v prometu obnašati kot individualni udeleženec.

Potnik, ki je hkrati tudi voznik, nosi vso odgovornost iz naslova cestno prometnih prekrškov.
V primeru okvare vozila ali poškodbe le-tega, nenadne bolezni ali poškodbe potnika, ki potniku onemogoča nadaljnje potovanje, organizator potovanja pomaga pri urejanju formalnosti (prevoz okvarjenega ali poškodovanega vozila na popravilo, ureditev alternativne nastanitve, prevoza, predčasen povratek domov, zdravljenja, ipd.). Vse nastale stroške iz tega naslova nosi potnik sam.
Za morebitne odtujitve (kraje) vozila, vlome v vozilo in pri tem povzročeno škodo, Organizator potovanja ne odgovarja.
Organizator potovanja vsem udeležencem potovanja pred odhodom razdeli podroben program potovanja z navodili in z načrtom poti, ki vključuje ključne koordinate ciljnih točk potovanja (dnevnih etap), tako, da lahko v primeru ne zmožnosti sledenja skupini (zastoji, obvozi, kolone, zaostanki na semaforjih, okvare vozila, ipd.), samostojno pripelje na cilj posamezne dnevne etape.
Na potovanjih z avtodomi oz. bivalnimi vozili se praviloma prenočuje v kampih ali na postajališčih za avtodome ali na drugih primernih prostorih, praviloma z vključeno celotno sanitarno oskrbo (možnost polnjenja rezervoarjev s pitno vodo, praznjenje kemičnega WC, ipd.), uporabo sanitarij, tušev in z električnim priključkom. Za nivo oz. kakovost tovrstnih storitev zaradi različnih predpisov in standardov ter tudi kulturoloških značilnosti posameznih držav Organizator potovanja nima vpliva in zanje ne odgovarja.
V primeru, da nastanitev v kampih ali na postajališčih za avtodome v določenih krajih ni možna, Organizator potovanja lahko izvede prenočevanje na drugem ustreznem prostoru. V takšnih primerih je lahko sanitarna oskrba okrnjena ali je sploh ni.
Avtodom oz. bivalno vozilo, s katerim potnik potuje, mora imeti vgrajeno najmanj kemično stranišče, rezervoar za pitno, rezervoar za odpadno vodo in baterijo (akumulator) za neodvisno električno oskrbo.
Zaradi lažjega medsebojnega komuniciranja med samim potovanjem je v avtodomu priporočljivo imeti vgrajeno CB postajo.
Omejitve na tovrstnih potovanjih lahko predstavljajo hišni ljubljenčki, ki na določenih lokacijah zaradi lokalnih predpisov, prevozov, ogledov, obiskov restavracij, ipd., ne morejo potovati poleg. V takšnih primerih mora potnik, lastnik hišnega ljubljenčka presoditi, ali ga vzame na potovanje ali ne, saj to lahko vpliva na okrnjeno udeležbe po predvidenem programu. Potnik v takšnem primeru ni upravičen do povračila sorazmernega dela plačanega aranžmaja.
V primeru ne zmožnosti sledenja tempu potovanja skupine, lahko v dogovorom z Organizatorjem potovanja program prilagodita, vendar potnik ni upravičen do povračila kakršnih koli v tej povezavi nastalih stroškov kakor tudi ne do vračila sorazmernega dela plačanega aranžmaja.
Starodobna bivalna vozila, brez predhodnega dogovora z Organizatorjem potovanj, se tovrstnih potovanj ne morejo udeležiti.

Potovanj z avtodomi se lahko praviloma udeleži tudi potnik, ki ima kombinacijo osebnega vozila in počitniške prikolice, vendar se mora predhodno o tem dogovoriti z Organizatorjem potovanja.
Avtodomi oz. bivalna vozila morajo biti pred potovanjem tehnično pregledana in brezhibna.

XXI. POTOVANJE Z OTROKI

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.
Kadar otrok v starosti do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika (svojih staršev), potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika.

XXII. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Organizatorja potovanj je že vključen davek na dodano vrednost

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Novem mestu.

Ti Splošni pogoji veljajo za vsa sklenjena potovanja po programih organizatorja potovanja od dneva objave Splošnih pogojev.

 

Izdaja št. 4             november 2019